Image

Kontaktinformation

FODTERAPIDK — kli­nik for fod­te­ra­pi i Ribe.

FODTERAPIDK- kli­nik for fod­te­ra­pi v/ statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut Mi­cha­ela Søl­ling­vraa

Sport­s­vej 8, 6760 Ribe
Tlf. 22 59 49 40
Mail: Michaela@fodterapidk.dk

CVR. 32 63 29 98
https://www.fodterapidk.dk

Følg mig på Facebook

 
Image

Statsautorisation

er din garanti for en professionel behandling

FODTERAPIDK — kli­nik for fod­te­ra­pi i Ribe er med­lem af Dan­ske fod­te­ra­pe­u­ter.

Det er din ga­ran­ti for at jeg:

  • har en statsa­n­er­kendt og god­kendt ud­dan­nel­se
  • er ud­dan­net til at yde pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling, fod­te­ra­pi og al­min­de­lig fod­ple­je
  • frem­stil­ler in­di­vi­du­el­le fodind­læg
  • be­hand­ler ned­gro­e­de neg­le ved bøj­le­be­hand­ling
  • fo­re­ta­ger fy­si­o­lo­gi­ske og neu­ro­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser af fo­den
  • vej­le­der i valg af sko
  • er ud­dan­net i di­a­be­tes- og gig­t­re­la­te­re­de fod­pro­ble­mer
  • er un­der­lagt Sty­rel­sen for pa­tient­sik­ker­hed
  • er om­fat­tet af en kol­lek­tiv er­hvervsansvars­for­sik­ring
  • er med­lem af Dan­ske fod­te­ra­pe­u­ter og på den­ne måde får ajour­ført min vi­den.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti.
Book en tid på:

22 59 49 40