Hælrevner og sprukne hæle

kan give fod­s­mer­ter
Image

Kompliceret fodbehandling

En ud­vi­det fod­be­hand­ling ta­ger ca. 90 mi­nut­ter

En kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling er for dig, som har for­tyk­ke­de neg­le, neg­lesvamp, over­pro­duk­tion af hård hud, man­ge lig­tor­ne el­ler lign. Som ved en al­min­de­lig fod­be­hand­ling, star­tes med et af­slap­pen­de fod­bad. For­tyk­ke­de neg­le el­ler svam­pe­neg­le be­hand­les og sli­bes til. Be­skæ­ring af hård hud el­ler lig­tor­ne fo­re­ta­ges. Be­hand­ling af rev­ne­de hæle og spe­ci­el sår­be­hand­ling høre også ind un­der den kom­pli­ce­re­de fod­be­hand­ling. Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sa­ge og cre­me til­pas­set din hud­ty­pe. Un­der be­hand­lin­gen mod­ta­ger du vej­led­ning om ple­je af dine fød­der. Læs om alm. fod­be­hand­ling her.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40