Statsaut. fodterapeuter

har jour­nal­fø­rings­pligt
Image

Journaloptagelse

En tryg­hed for dig som pa­tient

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­pe­ut er jeg for­plig­tet til at føre jour­nal over alle be­hand­lin­ger. Jour­na­len er en tryg­hed for dig som pa­tient, og den er et vig­tigt red­skab for at kun­ne plan­læg­ge og do­ku­men­te­re din be­hand­ling. Jeg be­nyt­ter en elek­tro­nisk pa­tientjour­nal, som du ken­der fra din læge og tand­læ­ge. Jour­nal­sy­ste­met er god­kendt af sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, og er din tryg­hed for, at alle op­lys­nin­ger om dig bli­ver op­be­va­ret for­svar­ligt. Op­lys­nin­ger i din jour­nal er for­tro­li­ge, og jeg er un­der­lagt tavs­heds­pligt, jf. sund­heds­lo­ven. Du kan læse mere om jour­nal­fø­rings­plig­ten her og læse sund­heds­lo­ven her. Du kan også læse mere om min hånd­te­ring af dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger, her­un­der dine hel­breds­op­lys­nin­ger, un­der min per­son­da­ta­po­li­tik
Du skal be­ta­le et en­gangs­be­løb for jour­na­l­op­ta­gel­se ved før­ste be­hand­ling.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40