Image

Indlæg

Er du en af de man­ge, som op­le­ver smer­ter i din dag­lig­dag, fx. når du går, lø­ber, cyk­ler el­ler på an­den måde er fy­sisk ak­tiv kan det være, at net­op du har be­hov for et in­di­vi­du­elt frem­stil­let ind­læg. Hos FODTERAPIDK er vi ud­dan­net i at frem­stil­le ind­læg til fød­der med sær­li­ge be­hov. Ind­læg kan af­hjæl­pe smer­te­pro­ble­ma­tik­ker fle­re ste­der i be­væ­ge­ap­pa­ra­tet, da fejl­stil­lin­ger i fød­der­ne kan være år­sa­gen til smer­ter i knæ, hof­te og ryg. Så­ler­ne har pri­mært til for­mål at for­bed­re din gang- og lø­be­funk­tion, så du und­går smer­ter og ska­der i for­bin­del­se med be­væ­gel­se. Et ind­læg kan gøre stor nyt­te i ar­bejds­sko, sport­s­sko og na­tur­lig­vis også i al­min­de­li­ge sko, så der­for frem­stil­ler vi så­ler til alle for­mål og fin­der en op­ti­mal løs­ning for dig. In­den frem­stil­ling af dine ind­læg er det vig­tigt, at jeg har de rig­ti­ge in­for­ma­tio­ner om hvil­ke li­del­ser, syg­dom­me og ge­ner du måt­te have. Dis­se in­for­ma­tio­ner sam­men­hol­des med en grun­dig un­der­sø­gel­se af dine fød­der, og dan­ner ba­sis for frem­stil­ling af et par gode funk­tio­nel­le ind­læg til dig. Et ind­lægs­for­løb er in­di­vi­du­elt, men for­lø­ber for det me­ste så­le­des:
— Forun­der­sø­gel­se (ca. 1 time)
— Frem­stil­ling af ind­læg
— Kontrol/tilretning ef­ter 1–2 uger (1/2- 1 time)

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40