Image

GDPR

Persondataloven

FODTERAPIDK er un­der­lagt persondataloven/databeskyttelsesloven og per­son­da­ta­for­ord­nin­gen. Det­te be­ty­der, at Kli­nik­ken er for­plig­tet til at op­ly­se dig om, hvil­ke af dine per­so­nop­lys­nin­ger vi be­hand­ler, samt hvil­ke ret­tig­he­der du har i for­bin­del­se her­med. Øn­sker du in­for­ma­tion om dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger, skal du hen­ven­de dig til FODTERAPIDK — se un­der kon­takt i me­nu­en.

I for­bin­del­se med din be­hand­ling på kli­nik­ken, gem­mes der per­son­li­ge op­lys­nin­ger om dig. Kli­nik­ken er i for­bin­del­se med be­hand­lin­gen for­plig­tet til at be­nyt­te dit CPR- nr. til op­ret­tel­se og ud­fyld­ning af din pa­tientjour­nal. Kli­nik­ken bru­ger dit CPR nr. når der er be­hov for at sik­re en en­ty­dig iden­ti­fi­ka­tion af dig, el­ler så­fremt der i for­bin­del­se med be­hand­lin­gen kræ­ves kom­mu­ni­ka­tion med of­fent­li­ge myn­dig­he­der, her­un­der sær­ligt læ­ger og an­det sund­heds­fag­ligt per­so­na­le.

Kli­nik­ken har i for­bin­del­se med be­hand­ling, i nød­ven­digt om­fang, be­hov for at op­be­va­re føl­gen­de ka­te­go­ri­er af op­lys­nin­ger som bru­ges ved kon­takt med an­det sund­heds­per­so­na­le, ek­sem­pel­vis læ­ger, sy­geple­je­sker, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, el­ler ved kon­takt med dine på­rø­ren­de el­ler vær­ge.

• Navn, adres­se, te­le­fon nr. og e-mailadres­se
CPR num­mer • Hel­breds­op­lys­nin­ger
• Op­lys­nin­ger om på­rø­ren­de
• Op­lys­nin­ger om vær­ge el­ler vær­ger

Alle op­lys­nin­ger bli­ver be­hand­let for­tro­ligt i over­ens­stem­mel­se med databeskyttelsesloven/persondataloven og per­son­da­ta­for­ord­nin­gen. Kli­nik­ken er for­plig­tet til at ind­sam­le og jour­na­li­se­re dine per­so­nop­lys­nin­ger, her­un­der jour­na­li­se­re dine hel­breds­op­lys­nin­ger i en pa­tientjour­nal, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­re­de sund­heds­per­so­ners pa­tientjour­na­ler. Dine per­so­nop­lys­nin­ger be­hand­les ude­luk­ken­de af kli­nik­ken, Dine op­lys­nin­ger vil i nød­ven­digt om­fang ek­sem­pel­vis bli­ve vi­de­re­gi­vet til of­fent­li­ge myn­dig­he­der, an­det sund­heds­per­so­na­le, ek­sem­pel­vis læ­ger, sy­geple­jer­sker el­ler fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, som kli­nik­ken sam­ar­bej­der med i for­bin­del­se med din be­hand­ling.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger kan også bli­ve vi­de­re­gi­vet til dine på­rø­ren­de el­ler din even­tu­el­le vær­ge. Der­til kan dine per­so­nop­lys­nin­ger bli­ve vi­de­re­gi­vet til dit for­sik­rings­sel­skab, så­fremt du har en sund­heds- el­ler sy­ge­for­sik­ring, ek­sem­pel­vis sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark. Kli­nik­ken vil kun vi­de­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger jfr. oven­stå­en­de, så­fremt du for­in­den har af­gi­vet et spe­ci­fikt og in­for­me­ret samtyk­ke.

I for­bin­del­se med op­ret­tel­se af din jour­nal i vo­res it-sy­stem, vil dine op­lys­nin­ger i nød­ven­digt om­fang bli­ver vi­de­re­gi­vet til Kli­nik­kens da­ta­be­hand­ler – Fod­form. Du har til en­hver tid mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvil­ke in­for­ma­tio­ner kli­nik­ken har re­gi­stre­ret om dig. Øn­sker du det, ud­le­ve­rer vi en elek­tro­nisk kopi af de ind­sam­le­de op­lys­nin­ger til dig. Du kan til en­hver tid gøre ind­si­gel­se mod, at op­lys­nin­ger om dig gø­res til gen­stand for be­hand­ling. Du har der­u­d­over ret til at kræ­ve re­gi­stre­re­de per­so­nop­lys­nin­ger om dig be­rig­ti­get el­ler slet­tet el­ler be­hand­lin­gen her­af be­græn­set.

Der kan ef­ter per­son­da­ta­for­ord­nin­gen være kon­kre­te si­tu­a­tio­ner, hvor Kli­nik­ken ikke er for­plig­tet til at ef­ter­kom­me oven­stå­en­de ret­tig­he­der. Der­til er det ulov­ligt at slet­te el­ler ret­te ind­hol­det af din pa­tientjour­nal. Ind­hol­det af din pa­tientjour­nal kan der­for kun æn­dres ved at op­da­te­re din pa­tientjour­nal med nye op­lys­nin­ger, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­re­de sund­heds­per­so­ners pa­tientjour­na­ler. Op­be­va­ring af per­son­lig data.

Per­so­nop­lys­nin­ger­ne i for­bin­del­se med din be­hand­ling slet­tes 5 år ef­ter den se­ne­ste op­teg­nel­se i din pa­tientjour­nal, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­re­de sund­heds­per­so­ners pa­tientjour­na­ler. Da­ta­sik­ker­hed FODTERAPIDK be­skyt­ter din per­son­da­ta bedst mu­ligt, og vi kon­trol­le­re lø­ben­de sik­ker­he­den og hvor­vidt den­ne kan for­bed­res yder­li­ge­re. Vo­res sy­stem er sat op til at be­skyt­te dine per­son­li­ge data mod at bli­ve slet­tet og mod at uved­kom­men­de får ad­gang el­ler kend­skab til dem. Det er kun eje­ren af kli­nik­ken der har ad­gang til per­son­lig data hos FODTERAPIDK.

Hvis du øn­sker at kla­ge over be­hand­lin­gen af per­so­nop­lys­nin­ger hos FODTERAPIDK, kan kla­ge ind­gi­ves til Da­ta­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Kø­ben­havn K.