Find dig ikke i fodsmerter

– find en fod­te­ra­pe­ut
Image

Hjertet bag

”Som statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut har jeg stor vi­den om men­ne­skets ana­to­mi og fy­si­o­lo­gi og om de bio­me­ka­ni­ske for­hold, som ska­ber en vel­fun­ge­ren­de krop. Mit spe­ci­a­le er na­tur­lig­vis fo­den, som er krop­pens vig­ti­ge fun­da­ment. Jeg har stor ind­sigt i hvor­dan kro­ni­ske syg­dom­me, som fx di­a­be­tes, gigt og pso­ri­a­sis på­vir­ker fo­dens hud, neg­le, led, og mus­k­ler — ja hele fo­dens funk­tions­ni­veau. Det er in­gen hem­me­lig­hed at fy­sisk ak­ti­vi­tet er vig­tig for vo­res sund­hed. For at du kan for­bli­ve ak­tiv hele li­vet igen­nem, skal fun­da­men­tet være i or­den og det hele star­ter nede i fød­der­ne. De fle­ste men­ne­sker som op­sø­ger en fod- el­ler fy­si­o­te­ra­pe­ut kom­mer for­di de har smer­ter, der­for har jeg stor in­ter­es­se i be­hand­ling af for­skel­li­ge smer­te­pro­ble­ma­tik­ker, og jeg vil gøre mit bed­ste for at hjæl­pe dig vi­de­re i li­vet”.
                                                                     – Mi­cha­ela Søl­ling­vraa

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40

Min autorisation

er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling

Fodterapi

– Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Statsaut. fod­te­ra­pe­u­ter er pro­fes­sio­nel­le be­hand­le­re af fød­der og en del af det etab­le­re­de dan­ske sund­heds­væ­sen. Med fag­lig om­sorg og respekt fore­byg­ger jeg fod­pro­ble­mer og be­hand­ler også når ska­den er sket. Har du smer­ter, når du dyr­ker sport el­ler på an­den måde er fy­sisk ak­tiv, vil jeg kun­ne hjæl­pe dig vi­de­re. Dø­jer du med hård hud, for­tyk­ke­de neg­le, fejl­stil­lin­ger el­ler an­dre pro­blem­stil­lin­ger re­la­te­ret til dine fød­der, kan jeg vej­le­de dig i hvor­dan du af­la­ste og be­hand­ler pro­ble­mer­ne. Fod­te­ra­pe­u­ter vej­le­der des­u­den i kor­rekt fodtøj, alm. dag­lig fod­ple­je og genop­træ­nen­de fo­dø­vel­ser. Jeg scan­ner og ana­ly­se­rer ger­ne dine fød­der og un­der­sø­ger om du evt. vil have gavn af et in­di­vi­du­elt frem­stil­let fodind­læg. Din fod er fun­da­men­tet for re­sten af din krop, der­for er min vig­tig­ste og for­nem­ste op­ga­ve, at hjæl­pe dig med at hol­de dine fød­der sun­de og smer­te­frie, så du kan for­bli­ve ak­tiv hele li­vet.

Fod­te­ra­pi er ikke kun for syge men­ne­sker og gam­le da­mer med blåt hår, fod­te­ra­pi er for ALLE — børn, unge og gam­le, som vil de­res fød­der og krop det bed­ste.
Image
fod­be­hand­ling
Image
kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling
Image
del­be­hand­ling
Image
bøj­le­be­hand­ling
Image
års­sta­tus
Image
ind­læg

Book en tid på:

22 59 49 40

Pas godt på dine fødder

Som di­a­be­ti­ker skal du sør­ge for kon­takt til en statsaut. fod­te­ra­pe­ut

Diabetiker og fodterapi

Det er vig­tigt at gå til fod­te­ra­pe­ut

For at und­gå di­a­be­ti­ske sen­kom­pli­ka­tio­ner som fx fod­sår, skal du pas­ser rig­tig godt på dine fød­der. En vig­tig del af fore­byg­gel­sen er re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­pe­ut. Be­hand­lin­gen be­står i lø­ben­de kon­trol af san­ser og kredslø­bet i dine fød­der­ne, re­gel­mæs­sig fod­ple­je og god vej­led­ning. Det an­be­fa­les, at du som di­a­be­ti­ker én gang om året be­sø­ger din statsaut. fod­te­ra­pe­ut og får la­vet en fod­sta­tus. Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter en neu­ro­lo­gisk un­der­sø­gel­se, en vur­de­ring af dit kredsløb, led be­væ­ge­lig­hed, mu­skel­kraft, gan­gaf­vik­ling, fejl­stil­lin­ger og smer­te­vur­de­ring. Alle di­a­be­ti­ke­re har ret til en år­lig fodstatus/risikovurdering med 50 % til­skud fra den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. Din fod­sta­tus skal ud­fø­res af en fod­te­ra­pe­ut. Til­skud kan kun op­nås hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­pe­ut, som har ind­gå­et af­ta­le med re­gio­nen om yder­num­mer. Du kan læse mere om di­a­be­tes og fod­sta­tus her.
Hvis du vil vide mere om di­a­be­tes og fod­te­ra­pi, har di­a­be­tes­for­e­nin­gen me­get mere in­for­ma­tion på de­res hjem­mesi­de her.

Kon­takt mig i dag og be­stil tid til fod­be­hand­ling el­ler fod­sta­tus
22 59 49 40

Gigt og fodterapi

Gigt kan give fod­pro­ble­mer

Har du pro­ble­mer med ar­tro­se (slid­gigt), led­degigt el­ler pso­ri­a­sis­gigt, kan fød­der­ne også bli­ver på­vir­ket af din syg­dom. Gigt kan give smer­ter og ned­sat be­væ­ge­lig­hed i fo­den. For­an­drin­ger­ne sker i dine led, så fød­der­ne kom­mer ud af ba­lan­ce. Der kan op­stå smer­te­ful­de fejl­stil­lin­ger, dan­nes kny­ster og gigt­knu­der. Det kan med­fø­re hård hud, lig­tor­ne og neg­le, der en­ten for­tyk­ker el­ler bli­ver ned­gro­e­de. På grund af me­di­ci­ne­ring kan du også have stør­re in­fek­tions­ri­si­ko. Svær gigt med­fø­rer ger­ne ned­sat funk­tions­ev­ne, som yder­li­ge­re gør det van­ske­ligt el­ler umu­ligt for dig at nå ned og ple­je dine fød­der. Er dine fød­der gig­tram­te og har du smer­ter, kan re­gel­mæs­sig fod­ple­je, spe­ci­a­lind­læg el­ler af­last­nin­ger må­ske hjæl­pe dig til at få det bed­re. Du kan få til­skud til be­hand­lin­gen gen­nem din læge. Du kan læse mere om til­skud her.
Hvis du vil læse mere om gigt og fod­te­ra­pi kan du fin­de me­get mere in­for­ma­tion på gigt­for­e­nin­gens hjem­mesi­de.
FODTERAPIDK i Ribe gi­ver dig vej­led­ning og hjæl­per dig med at fore­byg­ge og ple­je dine fød­der.

Ring til mig hvis du har brug for vej­led­ning om gigt i dine fød­der.
22 59 49 40

Smerter i knæ, hofte eller ryg

Skyl­des må­ske en fejl­stil­ling i dine fød­der

Individuelt fremstillede indlæg

Fejlstillinger kan give smerte og overbelastning

Smer­ter i knæ, hof­te, ryg kan skyl­des en fejl­stil­ling i dine fød­der. Hel­dig­vis kan fejl­stil­lin­ger i no­gen til­fæl­de af­hjæl­pes ef­fek­tivt med et in­di­vi­du­elt frem­stil­let ind­læg.
Som statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut er jeg ud­dan­net i at un­der­sø­ge og ana­ly­se­re dine fød­der for fejl­stil­lin­ger, og i at frem­stil­le kor­ri­ge­ren­de spe­ci­a­lind­læg, som kan af­hjæl­pe pro­ble­met. Fejl­stil­lin­ger, som plat­fod, neds­un­ken for­fod el­ler ham­mer­tæ­er kan give fod­s­mer­ter og være år­sag til, at du vil have glæ­de af et ind­læg.
Jeg frem­stil­ler også støt­ten­de og af­la­sten­de ind­læg til me­get sår­ba­re fød­der, hvor der er ri­si­ko for sår­dan­nel­se. Har du ned­sat fø­lesans (neu­ro­pa­ti), ned­sat blod­for­sy­ning (åre­for­kal­k­ning) el­ler mang­len­de fedt­væv (al­der­s­re­la­te­ret fedt­væv­sa­tro­fi) i fod­så­len er dine fød­der sær­lig ud­sat­te. Ved over­vægt kan et ind­læg i no­gen til­fæl­de også være en god løs­ning på dine fod­s­mer­ter. Læs mere om ind­læg og hvor­dan de kan hjæl­pe dig