Fodterapi er for alle fødder

— sto­re og små
Image

Fodbehandling

En al­min­de­lig fod­be­hand­ling ta­ger ca. 45 mi­nut­ter

En alm. fod­be­hand­ling er for dig — ung som gam­mel, der ikke har de sto­re pro­ble­mer med dine fød­der. Be­hand­lin­gen star­ter med et af­slap­pen­de fod­bad, hvor­ef­ter neg­le klip­pes, sli­bes og ret­tes til, og evt. hård hud, hæl­rev­ner og lig­tor­ne be­skæ­res. Be­hand­lin­gen slut­tes af med en god cre­me og en let fod­mas­sa­ge. Un­der­vejs i be­hand­lin­gen vur­de­rer jeg dine fød­ders ge­ne­rel­le sund­heds­til­stand og på den bag­grund får du vej­led­ning og gode råd om ple­je af dine fød­der. Læs om kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling her.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40