Statsaut. fodterapeuter

In­gen ved mere om fød­der
Image

Delbehandling

Be­hand­lin­gen har en va­rig­hed på op til 30 mi­nut­ter
”Som statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut har jeg stor vi­den om men­ne­skets ana­to­mi og fy­si­o­lo­gi og om de bio­me­ka­ni­ske for­hold, som ska­ber en vel­fun­ge­ren­de krop. Mit spe­ci­a­le er na­tur­lig­vis fo­den, som er krop­pens vig­ti­ge fun­da­ment. Jeg har stor ind­sigt i hvor­dan kro­ni­ske syg­dom­me, som fx di­a­be­tes, gigt og pso­ri­a­sis på­vir­ker fo­dens hud, neg­le, led, og mus­k­ler — ja hele fo­dens funk­tions­ni­veau. Det er in­gen hem­me­lig­hed at fy­sisk ak­ti­vi­tet er vig­tig for vo­res sund­hed. For at du kan for­bli­ve ak­tiv hele li­vet igen­nem, skal fun­da­men­tet være i or­den og det hele star­ter nede i fød­der­ne. De fle­ste men­ne­sker som op­sø­ger en fod- el­ler fy­si­o­te­ra­pe­ut kom­mer for­di de har smer­ter, der­for har jeg stor in­ter­es­se i be­hand­ling af for­skel­li­ge smer­te­pro­ble­ma­tik­ker, og jeg vil gøre mit bed­ste for at hjæl­pe dig vi­de­re i li­vet. – Mi­cha­ela Søl­ling­vraa

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40