Bøjlebehandling

er be­hand­ling af ned­gro­e­de neg­le
Image

Bøjlebehandling

Be­hand­ling af ned­gro­et negl
En ned­gro­et negl kan være en smer­te­fuld for­nø­jel­se. Som statsaut. fod­te­ra­pe­ut er jeg ud­dan­net i og har er­fa­ring med for­skel­li­ge ty­per af bøj­le­be­hand­ling til ned­gro­e­de neg­le. Be­hand­lin­gen be­står af frem­stil­ling af en lil­le bøj­le som til­pas­ses din negl. Bøj­len mon­te­res på neg­len, så den kan udø­ve et lil­le træk, hvor­ved neg­len løf­tes op fra den smer­ten­de neg­le­fals. Symp­to­mer­ne lin­dres of­test med det sam­me. Bøj­len skal til­ret­tes med jæv­ne mel­lem­rum ind­til neg­len har fået sin na­tur­li­ge form i hele dens læng­de. Du vil ikke mær­ke bøj­len i dag­lig­da­gen. Bøj­len skal ef­ter­ses og ju­ste­res 4–6 uger ef­ter på­sæt­ning. Det kan tage mel­lem 6 — 12 må­ne­der, før neg­len er ret­tet helt på plads. Du vil mod­ta­ge vej­led­ning om hvor­dan du fremad­ret­tet kan und­gå ned­gro­e­de neg­le.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40