Pas godt på dine fødder

Som di­a­be­ti­ker er det vig­tigt at und­gå fod­sår
Image

Årsstatus

År­lig fod­sta­tus for di­a­be­ti­ke­re. En års­sta­tus va­rer ca. 45 mi­nut­ter

Som di­a­be­ti­ker bør du en gang om året be­sø­ge din statsau­to­ri­se­re­de fod­te­ra­pe­ut og få la­vet en fod­sta­tus. Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter en neu­ro­lo­gisk un­der­sø­gel­se, vur­de­ring af kredslø­bet, led be­væ­ge­lig­hed, mu­skel­kraft, gan­gaf­vik­ling, fejl­stil­lin­ger og smer­ter i be­væ­ge­ap­pa­ra­tet.

Du bli­ver un­der­søgt for for­an­drin­ger i hud og neg­le, her­un­der de­fekt hud, hård hud, lig­tor­ne, sår, tryk, for­tyk­ke­de neg­le, neg­lesvamp og ned­gro­e­de neg­le. En års­sta­tus gi­ver et over­blik over dine fød­ders sund­hed. Det er vig­tigt, at føl­ge­syg­dom­me op­da­ges så tid­ligt som mu­ligt, så må­l­ret­tet be­hand­ling og vej­led­ning kan iværk­sæt­tes.

Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ran­ti for pro­fes­sio­nel be­hand­ling.
Book en tid på:

22 59 49 40