Det kan betale sig

— at pas­se godt på sine fød­der
Image

Tilskudsmulighed

Mu­lig­hed for til­skud hos FODTERAPIDK i Ribe Fri­tids­cen­ter

Pa­tien­ter har føl­gen­de til­skuds­mu­lig­he­der til be­hand­ling hos en statsaut. fod­te­ra­pe­ut:

Sygeforsikringen ‘Danmark’

Hvis du er med­lem af grup­pe 1 el­ler 2, kan du få til­skud til fod­be­hand­ling og or­to­pæ­di­ske fodind­læg hos statsau­to­ri­se­re­de fod­te­ra­pe­u­ter.

Hvis du er med­lem af grup­pe 5 kan du kun få til­skud til or­to­pæ­di­ske fodind­læg. Læs mere om til­skud­det på www.sygeforsikring.dk

Helbredstillæg fra kommunen

Pen­sio­ni­ster kan søge om hel­bredstil­læg for de ydel­ser, hvor der i for­vej­en gi­ves til­skud fra den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. Pen­sio­ni­ster kan søge om ud­vi­det hel­bredstil­læg til fod­be­hand­ling, hvis kom­mu­nen vur­de­rer, at bor­ge­ren har be­hov for det­te. Bor­ge­re med va­rigt ned­sat fy­sisk el­ler psy­kisk funk­tions­ev­ne, kan søge om støt­te til or­to­pæ­di­ske fodind­læg jf. Ser­vi­ce­loven.

Du skal hen­ven­de dig til din hjem­kom­mu­ne for at høre nær­me­re om, hvor­dan du sø­ger. Hel­bredstil­læg­ge­ne bli­ver be­reg­net på bag­grund af din for­mue. Kom­mu­nen kan have ind­gå­et en pris­af­ta­le med en be­stemt be­hand­le­re el­ler le­ve­ran­dø­rer. Det be­ty­der imid­ler­tid ikke, at du skal be­nyt­te net­op den le­ve­ran­dør el­ler be­hand­ler, men dit til­læg vil bli­ve be­reg­net ud fra det be­løb, som pris­af­ta­len ly­der på.

Den offentlige sygesikring

Li­der du af di­a­be­tes, ned­gro­e­de neg­le, svær led­degigt, pso­ri­a­sis­gigt el­ler ar­væv ef­ter strå­le­be­hand­ling, kan du få til­skud via sy­ge­sik­rin­gen. Du skal star­te med at hen­ven­de dig til din egen læge for at få en hen­vis­ning. Du skal dog være op­mærk­som på, at du kun kan få til­skud hos de fod­te­ra­pe­u­ter, som har et yder­num­mer.

FODTERAPIDK i Ribe har yder­num­mer
Book en tid på:

22 59 49 40