Kom til ”Sta­fet for li­vet” i Ribe i næ­ste we­e­kend  (14.- 15 sep.) og høre mere om hvor­dan kræft­be­hand­ling kan på­vir­ker fød­der­ne. Fod­te­ra­pi DK står klar til at give gode
På kli­nik­ken får jeg ofte spørgs­mål om ”soven­de tæer”. Det er sær­ligt lø­be­re,  el­ler per­so­ner som går me­get, som fø­ler sig ge­ne­ret af problemet.Ud over den soven­de for­nem­mel­se, føl­ger der
Dine fød­der er en vig­tig del af dit gol­f­spil. De skal bære dig hele vej­en rundt på ba­nen og det kan bli­ve til man­ge ki­lo­me­ter.Sta­bi­le fød­der er med til at
Fod­svamp er en al­min­de­lig li­del­se og rig­tig man­ge dan­ske­re dø­jer med svamp imel­lem tæ­er­ne og an­dre ste­der på fo­den.In­gen kan lide ulækre fød­der, så giv dine fød­der en kær­lig hånd,
Alle som ar­bej­der med fød­der vil før el­ler si­den stø­de ind i en for­st­u­vet fod — sær­ligt det der i fag­s­prog kal­des en ”la­te­ral an­k­le­di­stor­sion” el­ler et ”supi­­na­tions­­/in­ver­tions-trau­­me”. Der er
L Man­ge lang­di­stan­ce­lø­be­re, sær­ligt dem som lø­ber langt, vil helt sik­kert nik­ke gen­ken­den­de til fæ­no­me­net blå neg­le som si­de­ge­vinst til den lan­ge lø­be­tur – en næ­sten uund­gå­e­lig føl­ge­s­vend og sym­bol
D Fun­da­men­tet skal være i or­den Når man skal byg­ger et hus, er det en selv­føl­ge at fun­da­men­tet skal være i or­den. Hvis fun­da­men­tet er svagt el­ler skævt, er det
HVORFOR KØBE BAMBUSSTRØMPER FRA IQ SOX? Bam­bus­strøm­per­ne er unik­ke, og de har man­ge gode egen­ska­ber og funk­tio­ner som an­dre strøm­per ikke har. Blandt de man­ge for­de­le kan dis­se næv­nes: Oeko
Hvad er for­skel­len på “hælspo­re” og “fa­sci­tis plan­ta­ris”? Det sker ofte at be­gre­ber­ne ”hælspo­re” og ”fa­sci­tis plan­ta­ris, bli­ver op­fat­tet som ét og sam­me pro­blem, det er imid­ler­tid ikke helt kor­rekt.
Af: Statsaut. fod og fy­si­o­te­ra­pe­ut Mi­cha­ela Søl­ling­vraa Vin­te­r­en er for al­vor på til­ba­ge­tog og uret stil­let ind på som­mer­tid. Det myl­drer frem med ivri­ge mo­tions­lø­be­re, som har fun­det de gode
du DR TV Sund­heds­ma­ga­si­net tirs­dag af­ten? Der blev sat fo­kus på træ­ning af fød­der og nog­le af de pro­ble­ma­tik­ker, der kan op­stå ved brug af for­kert fodtøj og mang­len­de