Image

Velkommen til fodterapi

Statsautoriseret fodterapi i Ribe fritidscenter

Mit navn er Mi­cha­ela Søl­ling­vraa og jeg er ud­dan­net statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut. FODTERAPIDK er en mo­der­ne kli­nik for fod­te­ra­pi med fo­kus på år­sags­be­hand­ling og fore­byg­gel­se. Kli­nik­ken le­ve­rer høj fag­lig­hed og yder god og se­ri­øs be­hand­ling, som le­ver op til sund­heds­sty­rel­sens krav for statsau­to­ri­se­re­de fod­te­ra­pe­u­ter. Jeg ta­ger al­tid ud­gangs­punkt i din si­tu­a­tion, og gi­ver kva­li­fi­ce­ret, per­son­lig vej­led­ning i for­hold til net­op dine be­hov. Du fin­der kli­nik­ken i Ribe Fri­tids­cen­ter på Sport­s­vej 8, 6760 Ribe, un­der sam­me tag som Kli­nik for fy­si­o­te­ra­pi. Kli­nik­ken har yder­num­mer, hvil­ket be­ty­der, at du kan opnå til­skud til din be­hand­ling, hvis du har en hen­vis­ning fra din læge. Kli­nik­ken har han­di­cap­ven­li­ge for­hold og gode par­ke­rings­mu­lig­he­der. Læs mere om til­skud her.

Jeg glæ­der mig til at se dig. 
Book tid på:

22 59 49 40
Image

Velkommen til fodterapi

Statsautoriseret fodterapi i Ribe fritidscenter

Mit navn er Mi­cha­ela Søl­ling­vraa og jeg er ud­dan­net statsaut. fod- og fy­si­o­te­ra­pe­ut. FODTERAPIDK er en mo­der­ne kli­nik for fod­te­ra­pi med fo­kus på år­sags­be­hand­ling og fore­byg­gel­se. Kli­nik­ken le­ve­rer høj fag­lig­hed og yder god og se­ri­øs be­hand­ling, som le­ver op til sund­heds­sty­rel­sens krav for statsau­to­ri­se­re­de fod­te­ra­pe­u­ter. Jeg ta­ger al­tid ud­gangs­punkt i din si­tu­a­tion, og gi­ver kva­li­fi­ce­ret, per­son­lig vej­led­ning i for­hold til net­op dine be­hov. Du fin­der kli­nik­ken i Ribe Fri­tids­cen­ter på Sport­s­vej 8, 6760 Ribe, un­der sam­me tag som Kli­nik for fy­si­o­te­ra­pi. Kli­nik­ken har yder­num­mer, hvil­ket be­ty­der, at du kan opnå til­skud til din be­hand­ling, hvis du har en hen­vis­ning fra din læge. Kli­nik­ken har han­di­cap­ven­li­ge for­hold og gode par­ke­rings­mu­lig­he­der. Læs mere om til­skud her.

Jeg glæ­der mig til at se dig. 
Book tid på

22 59 49 40
Image

Klinikken har ydernummer

hvilket betyder, at du kan opnå tilskud til din behandling hvis:

For at opnå til­skud fra sy­ge­sik­rin­gen, skal du have en hen­vis­ning til fod­te­ra­pi fra din læge

læs mere
Image

Klinikken har ydernummer

hvilket betyder, at du kan opnå tilskud til din behandling hvis:

For at opnå til­skud fra sy­ge­sik­rin­gen, skal du have en hen­vis­ning til fod­te­ra­pi fra din læge

læs mere

Hjemmebehandling

Image
Image

Jeg kom­mer hjem til dig, hvis du ikke kan kom­me til mig. 
Ring for af­ta­le om hjem­me­be­hand­ling, jeg kø­rer i Ribe og om­egn.

Book tid på:

22 59 49 40

Hjemmebehandling

Image

Jeg kom­mer hjem til dig, hvis du ikke kan kom­me til mig. Ring for af­ta­le om hjem­me­be­hand­ling, jeg kø­rer i Ribe og om­egn.

Book tid på
22 59 49 40